МЕНЮ
Кошница

Общи условия и политики


Общи условия


Всяка поръчка направена в нашия онлайн магазин tortibrimeks.bg, може да получите по един от следните, за да се възползвате от нашите услуги, трябва да заявите съгласието си с общите условия за ползване на нашия сайт, представляван от
Фирма: Бримекс ЕООД
ЕИК: BG 040221006
МОЛ: Нели Михайлова
Адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул."КУМАТА", 77
Контакти: sales@tortibrimeks.bg / телефон: 0896 641 615

Настоящите Общи условия са съобразени изцяло със Закона за електронната търговия и Закона за защита на потрбителите.


Дефиниции


1.    "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
2.    "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител,  като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
3.    "Стока" е продукт на трудова дейност, който е предназначен за потребление или може да бъде използван от потребителя, дори и да не е предназначен за него, и който се доставя или предоставя при извършването на търговска дейност, независимо дали се предлага срещу заплащане, или безвъзмездно и дали е нов, използван или обновен.
4.    "Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.
Права и задължения на Потребителя
1.    Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Интернет магазина на tortibrimeks.bg по реда и условията посочени в него.
2.    Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
3.    Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-mail от нас.
4.    Потребителят е длъжен да заплати цената на заявената от него стока, да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика, както и да получи стоката.
5.    За да се пазарува от електронния магазин tortibrimeks.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща, име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става, като се попълни формуляра за регистрация. Потребителят трябва да представи изискуемите и верни данни и ако има промяна в тях, в седен дневен срок да уведоми администратор на сайта, чрез имейл или телефон.
6.    С регистрацията си на сайта Потребителят се съгласява с Общите условия и от този момент може да се възползва и да извършва заявки за закупуването на стоки от tortibrimeks.bg.
7.    Потребителят е длъжен да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Политиката за поверителност, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 
Права и задължения на Доставчика tortibrimeks.bg 1. Доставчикът е длъжен преди да предостави своевременно на потребителя следната информация:
- името и адреса на доставчика;
- основните характеристики на стоките или услугите;
- цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
- стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;
- стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;
- начина на плащане, доставка и изпълнение на услугата;
- правото на потребителя да се откаже от покупката и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана
- периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;
 2. Доставчикът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
 3. Когато Доставчикът не може да изпълни задълженията си по продажбат поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението.
 4. Доставчикът е длъжен да изърши услугата, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.
Бримекс ЕООД може по всяко време, ако счита за необходимо да промени или да прекрати изцяло или част от настоящите общи условия. При промяна Бримекс ЕООД ще информира потребителите, чрез публикуване на известие в сайта.


Бримекс ЕООД си запазва правото да преустанови или промени услугите предлагани в сайта.


Страните декларират, че когато някоя от клаузите на настоящите Общи условия противоречи на закона, това няма да доведе до недействителност на договора. Недействителната клауза ще бъде заменена от повелителните норми на закона или от установената практика. За неуредените тук условия се прилага българското законодателство.
 
Собственост на сайта и авторско право.


Този сайт е собственост на Бримекс ЕООД. Потрбителят няма право да променя, заличава, възпроизвежда, копира и лицензира съдържанието, дизайна, структурата и информацията в сайта. Както и да продава или препродава информация, софтуер, продукти или услуги получени от или чрез сайта на Бримекс ЕООД.


Всичко разположено върху или в този сайт е изключителна собственост на Бримекс ЕООД. Може да се използва с изрично писмено разрешение. Всяко нарушение на посочените по-горе условия е основание за търсене на съответната отговорност съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
При технически проблеми или злонамерени действия срещу системата, собствениците на tortibrimeks.bg имат право да спрат поръчките и изпълнението на заявките в сайта.

Други условия:


За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

В случай, че клиент желае да откаже онлайн поръчка, това може да стане в рамките на 60 минути след приемането й, и отказът може да бъде удовлетворен, след имейл или позвъняване на sales@tortibrimeks.bg или 0896 641 615 

Всички цени в сайта са обявени в български лева с ДДС и се отнасят само за поръчки от онлайн магазина. Бримекс си запазва правото за промяна в ценовата политика.

Изображенията в сайта са илюстративни и може да има разминавания.


Политика за защита на личните данни
 
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн продажба и доставка на стоки,  Бримекс ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни на Бримекс ЕООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на https://tortibrimeks.bg.
 
Политиката за защита на личните данни установява правилата, които Бримекс ЕООД, гр. София, ул. „Кумата“ №77,  ЕИК 040221006, прилага спрямо Ползвателите на услугите, които предлага:
1. Продажба на стока.
2. Доставка на поръчаните стоки.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
 
Чл. 1. (1) Бримекс ЕООД събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 6, ал. 1 Регламент (ЕС) 2016/679 и по конкретно въз осново на следнато:
•    Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
•    Изпълнение на задълженията на Бримекс ЕООД към Ползвателите по доставка на поръчаните стоки.
•    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Бримекс ЕООД за целите на лигитимния интерес на Бримекс ЕООД.
(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Бримекс ЕООД ползвателите изрично се съгласяват, че Бримекс ЕООД има право да обработва личните им данни, предоставени за ползване на услугите.
 
Чл. 2. (1) Бримекс ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите за целите на предоставяне на Услугите, които онлайн магазина https://tortibrimeks.bg предоставя, включително за следните цели:
•    Изпращане на информационни съобщения и съобщения за уточняване на детайлите по доставка на поръчаните стоки.
•    счетоводни цели;
•    статистически цели;
•    защита на информационната сигурност
•    обезпечаване на изпълнението на съответната услуга;
•    разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;
(2) Бримекс ЕООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.
•    законност и добросъвестност и прозрочност;
•    точна определеност на целите на обработката;
•    съотносимост с целите на обработката;
•    точност и актуалност
•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Бримекс ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
•    Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхраняваЧл. 3. (1) Бримекс ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
•    Изпълнение на търговска сделка с клиент - целта на тази операция е изпълнение на направената поръчка и доставката на поръчаните стоки.
•    Осъществяване на комуникация и контакт с Ползвателите на предлаганите от Бримекс ЕООД услуги.
•    Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите
(2) Бримекс ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, град, телефон, адрес за доставка)
        Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него; 3) Изпълнение на ангажимента по предоставяне на поръчаните стоки.
        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 Други данни, които Бримекс ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, събираме данни за използвания IP адрес.
        Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
        Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
        Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при извършване на онлайн поръчка в нашия магазин, между Бримекс ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) Бримекс ЕООД не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:
•    разкриват расов или етнически произход;
•    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
•    генетични и биометрични данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.;
(4) Личните данни са събрани от Бримекс ЕООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни


Чл. 4. (1) Бримекс ЕООД съхранява Вашите лични данни за целия срок на съществуване на търговски отношения с Ползвателите. След прекратявене на търговските взаимоотношения помежду ни, Бримекс ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, ако сте заявили желание за това.
(2) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, Бримекс ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на Бримекс ЕООД.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данниОттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данн


Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Бримекс ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез чрез заявка в нашата контак форма.
(2) Бримекс ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на достъпЧл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Бримекс ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Бримекс ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Бримекс ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълванеЧл. 7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Бримекс ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Бримекс ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Бримекс ЕООД;
•    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Бримекс ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане или црез контакт формата на нашия уеб сайт, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Бримекс ЕООД.
(4) Бримекс ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.Право на ограничаванеЧл. 9. Вие имате право да изискате от Бримекс ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Бримекс ЕООД да провери точността на личните данни;
•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    Бримекс ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Бримекс ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.Право на преносимостЧл. 10. (1) Вие можете по всяко време да изискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Бримекс ЕООД, с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Бримекс ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информацияЧл. 11. Вие можете да поискате от Бримекс ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Бримекс ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражениеЧл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Бримекс ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 13. (1) Ако Бримекс ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Бримекс ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни


Чл. 14. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби


Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
    Наименование: Комисия за защита на личните данни
    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Телефон:02 915 3 518
    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез писмено заявление, изпратено на имейл адрес на Бримекс ЕООД или чрез контакт формата на нашия уеб сайт: https://tortibrimeks.bg/kontakti
Чл. 17 (1). Когато възлагате на Бримекс ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Бримекс ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.
В случаите по ал. 1, Бримекс ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Бримекс ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Бримекс ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Бримекс ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Условия за доставка и плащане

 
 
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
 
Сайтът на Бримекс ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.   
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
 


Видове бисквитки, които използваме:•    Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.•    Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.•    Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.•    Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.
 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.